Tweet #351758473152835584

<?php $EU[ ] = ‘Croatia’ ; ?>

From Echofon 5:45pm Jul 1 2013 —